Odborné články

Preukázanie bezúhonnosti

Judge gavel in court

Bezúhonnosť štátneho príslušníka tretej krajiny sa dokladuje výpisom z registra trestov krajiny, ktorej občanom je daný štátny príslušník tretej krajiny. Zároveň je potrebné doložiť aj výpis z registra trestov zo štátu, v ktorom sa počas posledných troch rokov tento cudzinec zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Doklad o bezúhonnosti musí byť opatrený Apostillom, ak štát, ktorý tento doklad vydal nie je signatárom Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín (Haagsky dohovor o Apostille). V každej z týchto krajín je určený kompetentný orgán, ktorý takéto overovanie vykonáva.

V prípade ak tento štát nie je signatárom tohto dohovoru vyžaduje sa vyššie overenie tejto listiny, tzv. konzulárna superlegalizácia.

Aj tieto doklady musia byť preložené do slovenského jazyka prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.