Odborné články

Vzdelávanie organizácií kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry znamenal pre Košice nielen prínos vo forme bohatej kultúrnej ponuky alebo úspešné investičné projekty, ale hlavne predstavoval vznik nových iniciatív, subjektov, ktoré sa v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu začali realizovať. Na to, aby sa novovzniknuté organizácie, a zároveň i tie s dlhšou históriou, mohli rozvíjať a napredovať, je nutné, aby sa neustále vzdelávali, aby o sebe mnoho vedeli a dbali o vlastnú profesionalitu.

Nezisková organizácia Creative Industry Košice pôsobí v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a svoju pozornosť sústreďuje na kultúrnych operátorov a na kreatívcov. Okrem iného pre nich vytvára podmienky a možnosti profesionalizovať sa. Hovoríme o rôznych formách a aktivitách počnúc prednáškami, konferenciami, workshopmi končiac individuálnym profesionalizačným programom či aktivitami prepájajúcimi sektor kultúry a kreatívneho priemyslu s inými sektormi.

Vzdelávací program Creative Industry Košice pozostáva z workshopov, seminárov a prednášok. Ich obsah je prispôsobený a vyberaný tak, že berie ohľad na potreby ľudí a organizácií pracujúcich v kultúre a kreatívnych odvetviach. Vzdelávací program sa zameriava na ich profesionálny rast a zároveň si dáva za cieľ vybudovať vzdelanú kritickú masu. Postupné budovanie profesionálnych kurzov povedie k odbornému akreditovanému programu poskytujúcemu na seba nadväzujúce moduly, ktorých absolvovanie bude pre úspešných účastníkov znamenať kompletné portfólio vedomostí a znalostí potrebných pre úspešné fungovanie a udržanie sa na trhu práce. Doposiaľ boli realizované početné workshopy a semináre na aktuálne témy podané domácimi i zahraničnými lektormi. Dôraz je kladený aj na to, aby prenos znalostí nezostával iba v teoretickej úrovni, ale aby bolo poskytované vzdelávanie postavené na praxi, prípadových štúdiách a dobrých príkladoch. Spomedzi obsiahnutých tém môžeme spomenúť napríklad projektový manažment pre kreatívne projekty, gamifikáciu, crowdsourcing a crowdfunding, fundraising, sociálne médiá a marketing, základy finančného riadenia či právo v kultúre a mnoho ďalšieho. Vzdelávací program berie ohľad aj na potreby a požiadavky samotných účastníkov, ktorí sú mapovaní vďaka dotazníkovému prieskumu. Ten pomáha pri tvorbe samotného vzdelávacieho programu Creative Industry Košice, a to nielen po obsahovej stránke, ale aj z hľadiska stránky organizačnej. Podujatia sú prispôsobované časovým i finančným možnostiam potenciálnych účastníkov, a tak sa tešia stopercentnej obsadenosti.

Ďalšou aktivitou organizácie Creative Industry Košice, ktorá sa týka vzdelávania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, je partnerstvo v štvorročnom projekte Creative Lenses (2015 – 2019). Creative Lenses vedie kultúrne organizácie k tomu, aby sa stali konkurencieschopnými a samostanými. V projekte sa spojili medzinárodné kapacity v oblasti kreatívneho priemyslu, aby im pomohli vylepšiť ich biznis modely a dlhodobé stratégie a hľadajú odpoveď na kľúčovou otázkou, aké sú najvhodnejšie modely pre neziskové, kultúrne a umelecké organizácie, aby boli odolnejšie a finančne nezávislé, bez toho, aby museli hľadať kompromis v ich umeleckej integrite, misii a hodnotách. Creative Lenses prináša zdieľanie skúseností, nástrojov a podporných mechanizmov vyžadovaných pre európske umelecké a kultúrne inštitúcie. Výmena skúseností prebieha prostredníctvom kultúrnych fór, konferencií, workshopov ale napríklad aj prostredníctvom benchmarkingového nástroja či výskumu. Creative Industry Košice zodpovedá za prípravu online knowledge-base platformy, vývoja a testovania Creative Benchmarking System. Ďalej sa podieľa na tvorbe webovej stránky, grafiky a ďalších digitálnych nástrojov, ktoré budú slúžiť organizáciám na prehlbovanie vedomostí alebo na zlepšenie ich biznis modelov. Tiež malo za úlohu zorganizovať konferenciu Creative Lenses Forum Košice, ktorá priniesla diskusiu o tom, čo robí organizácie pôsobiace v oblasti kultúry silnými a konkurencieschopnými. Fórum sa venovalo fungujúcim stratégiám a ľuďom, ktorí dokážu tieto stratégie úspešne realizovať. Hovorilo o témach ako biznis modely, hodnota v kultúre a inovatívny prístup k riešeniu každodenných problémov. Program fóra bol postavený tak, že spájal teoretické znalosti so skúsenosťami dlhoročných expertov v oblasti kultúry a fungujúcich kultúrnych organizácií. Pozvaní experti predstavili fungovanie kultúrnych centier a kultúrnych organizácií, ktoré majú rozličné silné stránky a rôzne stratégie financovania či biznis modely. Zameraním sa na východoeurópsky a hlavne slovenský kontext chceme analyzovať osvedčené metódy a praktické modely financovania, riadenia, spolupráce, partnerstva, rastu a komunikácie a následne navrhnúť scenár pre inováciu biznis modelov kultúrnych organizácií. Program zároveň priniesol účastníkom podujatia možnosť získať vlastnú praktickú skúsenosť prostredníctvom workshopu Business Model Canvas a Value Proposition.

Ďalším profesionalizačným programom organizovaným neziskovou organizáciou Creative Industry Košice je program s názvom Escalator.

Escalator ako vysoko individuálny intenzívny vzdelávací program sa zameriava na rozvoj kreativity, talentu a profesionalizáciu ľudí a organizácií či firiem pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Jedinečnosť tohto formátu spočíva v tom, že zabezpečuje vo výberovom riadení vybraným organizáciám alebo jednotlivcom tréning vedený zahraničnými odborníkmi s dlhoročnou praxou v kreatívnom sektore. Títo mentori pracujú s účastníkmi celoročne na individuálnej báze ergo pre každého účastníka vypracujú program vzdelávania – tréning podľa identifikovaných potrieb a problémov a venujú sa ich riešeniam. Tréning a program je spravidla zostavený z konzultácií, koučingu, mentoringu, ďalej zo strategického plánovania, audience developmentu, školeniach o leadershipe, biznis modeloch, fundraisingu, spolupráci, a iných a v neposlednom rade zahŕňa študijné pobyty a networking. Tie sú neodmysliteľnou súčasťou každého zdravého fungovania organizácie v kontexte odboru a sektoru, v ktorom pôsobí.

Creative Industry Košice organizuje Escalator od roku 2013 a doteraz ho absolvovalo 32 organizácií. Do roku 2015 bol program Escalator otvorený primárne pre košické prostredie, kým od roku 2015 sa výber rozšíril na celé Slovensko. Efektivita takto špecifického programu sa dá hodnotiť z pohľadu samotných účastníkov, ale aj z pohľadu samotných mentorov, ktorí s účastníkmi pracujú. Podstatným faktom je, že všetci účastníci bez výnimky vnímajú absolvovanie Escalatora ako zásadné pre rast a smerovanie ich činnosti, a čo je nemenej podstatné pre realizátorov, rovnako ho považujú za dôležitý pre osobných rast ich samých.

Keďže je Escalator organizačne a obsahovo náročný, jeho hodnota je značne vysoká. Hovoriac o nákladoch vynaložených na jedného účastníka, v každom roku sa pohybujeme v náklade šesťtisíc eúr, a to pri nulových účastníckych poplatkoch, ktoré vyplývajú z daných súčasných reálií lokálneho prostredia.

Program Escalator patrí k nosným projektom neziskovej organizácie Creative Industry Košice a rovnako ako ostatné vzdelávacie aktivity pre ňu predstavuje nástroj pre napĺňanie jej vízie, a to vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života. To sa dá dosiahnuť práve vzdelávaním talentovaných jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií, zvyšovaním ich medzinárodného profilu, napríklad poskytovaním zahraničných ciest, mobilít a rezidenčných programov.