Odborné články

Zabezpečenie ubytovania pri prechodnom pobyte na účely podnikania

Každý cudzinec, ktorý žiada o prechodný pobyt musí mať na Slovensku zabezpečené ubytovanie (fakticky ide o adresu registrácie cudzinca). Dokladom potvrdzujúcim ubytovanie môže byť napríklad:

  • nájomná zmluva na obytný priestor;
  • čestné prehlásenie majiteľa (majiteľov) nehnuteľnosti, že poskytne cudzincovi ubytovanie v nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom;
  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti určenej na bývanie (ak je jej majiteľom cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu);
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o tom, že počas pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky poskytne cudzincovi ubytovanie.

(Podpisy na nájomnej zmluve a čestnom prehlásení musia byť notársky overené (podpisy aj nájomcu, aj prenajímateľa v prípade nájomnej zmluvy, ako aj podpisy všetkých majiteľov nehnuteľnosti v prípade ak sa poskytuje čestné prehlásenia o poskytnutí ubytovania a v liste vlastníctva je zapísaných viac majiteľov predmetnej nehnuteľnosti)

Taktiež je potrebné doloženia originálu listu vlastníctva na nehnuteľnosť, ktorej sa nájomná zmluva alebo čestné prehlásenie týka, alebo ktorej majiteľom je cudzinec, ktorý žiada o prechodný pobyt.