Odborné články

Formy štátnej pomoci

Štátna investičná pomoc predstavuje jeden z rozhodujúcich činiteľov a stimulov na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Objem a štruktúra investícií od štátu nesporne patria medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie domácich i zahraničných investorov o lokalizácii ich investícií. Bez týchto dotácií by Slovenská republika mohla prísť o významné podnikateľské subjekty, a tým aj o stovky nových pracovných miest. Firmy podporené investičnou pomocou dali doteraz prácu viac než 54 000 ľuďom a množstvu ďalších v rámci subdodávateľskej siete.

Dôležitosť štátnej pomoci sa odzrkadľuje predovšetkým na smerovaní investícií do menej rozvinutých regiónov Slovenska – výrazné geografické rozdiely a štrukturálna a regionálna nezamestnanosť patria medzi hlavné nepriaznivé črty slovenského hospodárskeho prostredia, a preto je jednou z dôležitých úloh štátu motivovať investorov, aby svoje nové prevádzky umiestňovali práve do týchto oblastí, podporili ich ekonomický rozvoj a vytvorili nové pracovné miesta. Ďalšími pozitívnymi výstupmi investičnej pomoci by mali byť príležitosti na uplatnenie absolventov na trhu práce a celkový rozvoj podnikateľských možností pre miestne spoločnosti.

Poskytovateľmi investičnej pomoci môžu byť ministerstvá (hospodárstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, financií, práce a sociálnych vecí a rodiny), Slovenský pozemkový fond, ale aj obec, vyšší územný celok alebo organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Tieto príspevky môže prijať výlučne slovenská právnická osoba, ktorá realizuje investíciu v SR, zamestnáva občanov SR a platí dane v SR, bez ohľadu na to, či ide o spoločnosť s domácim alebo zahraničným vlastníkom.

Projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou, spadajú do štyroch kategórií: priemyselná výroba, technologické centrá, centrá strategických služieb cestovný ruch. Každá z nich má zadefinované osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa podnikateľský subjekt mohol o pomoc uchádzať. Jednou z rozhodujúcich podmienok na pridelenie dotácie je dosiahnutie istej minimálnej výšky vstupnej investície do oprávnených nákladov a minimálneho podielu nového technologického zariadenia. Oprávnenými nákladmi sa rozumie dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ale aj dlhodobý nehmotný majetok vo forme patentov, licencií, práv, know-how alebo nepatentových technických poznatkov. Za oprávnené náklady sa môžu alternatívne považovať aj celkové mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené vďaka investičnému zámeru za obdobie dvoch rokov. Výška oprávnených nákladov sa líši v závislosti od typu investičného projektu, miery nezamestnanosti v danom okrese a klasifikácie žiadateľa (či ide o veľký alebo malý a stredný podnik). Ďalej sa posudzuje aj vplyv na lokálnu konkurenciu – zvýhodňovaná spoločnosť nesmie predstavovať pre spoločnosti v danej lokalite konkurenciu, ale má pracovať na zapojení lokálnych spoločností do dodávateľského reťazca.

Prvým segmentom investičnej podpory je priemyselná výroba. Medzi aktivity v tejto kategórii patrí založenie nového podniku; rozšírenie výroby v existujúcom podniku; diverzifikácia výroby existujúceho podniku na nové výrobky či zásadná zmena výrobného procesu existujúceho podniku. Takýto investičný zámer sa musí realizovať na jednom mieste a musí spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia. Minimálna výška investície sa v tomto prípade odvíja od lokality podniku – v okresoch s mierou nezamestnanosti nižšou ako je celoslovenský priemer, musí byť minimálna investícia 10 miliónov eur a podiel nových technológií na oprávnených nákladoch musí predstavovať aspoň 60%. V okresoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer ide o investíciu vo výške 5 miliónov eur a 50%-ný podiel nových technológií. V okresoch s mierou nezamestnanosti o 35% vyššou ako je celoslovenský priemer musí mať vstupná investícia výšku aspoň 3 milióny eur a podiel nových technológií je 40%. Ďalšou podmienkou je vytvorenie minimálne 40 nových pracovných miest (v najmenej rozvinutých okresoch minimálne desiatich pracovných miest). V prípade expanzií etablovaných podnikov musí dôjsť k nárastu výroby minimálne o 15% v porovnaní s priemerom za posledné 3 finančné roky. V rámci investičnej pomoci sa taktiež rozlišuje medzi veľkými podnikmi a  malými a strednými podnikmi (MSP) – pre MSP sú podmienky na poskytnutie pomoci výhodnejšie, vyžaduje sa od nich iba polovičná suma minimálnej investície a môže im byť poskytnutá až o 20% vyššia intenzita investičnej pomoci. Podľa Zoznamu osvedčení o významných investíciách vo verejnom záujme patrí medzi úspešné príklady investícií do priemyselných podnikov napríklad Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroen Slovakia či AU Optronics (Slovakia).

Ďalšou kategóriou sú technologické centrá, teda miesta, v ktorých prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov. Výška minimálnej vstupnej investície je 500 000 eur (nemeniteľná čiastka) a 50% obstaraného majetku musí byť krytých vlastným imaním. Spoločnosť musí zamestnať minimálne 70% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a musí vytvoriť aspoň 30 pracovných miest. K príkladom technologických centier patrí SAMSUNG Electronics Slovakia (výrobné, logistické, servisné a vývojové centrum), BSH Drives and Pumps (rozšírenie technologického centra na vývoj elektroniky), či CEMM THOME SK (rozšírenie technologického centra na vývoj a dizajn vnútorného osvetlenia automobilov).

Centrum strategických služieb je miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov. V tomto sektore musí byť vstupná investícia vo výške minimálne 400 000 eur (suma sa nemení v závislosti od lokality), spoločnosť musí zamestnať minimálne 60 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov a vytvoriť aspoň 40 nových pracovných miest. Príkladom centier strategických služieb patrí Holcim Business Services.

V sektore cestovného ruchu dochádza k stratifikácii príspevkov podľa výšky nezamestnanosti v okrese, v ktorom chce podnikateľský subjekt pôsobiť. V okresoch s mierou nezamestnanosti nižšou ako je celoslovenský priemer, tvorí minimálna investícia 10 miliónov eur a podiel nových technológií 40%, v okresoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer je to 5 miliónov eur a 20%-ný podiel nových technológií, v okresoch s mierou nezamestnanosti aspoň o 35% vyššou ako je celoslovenský priemer ide o 3 milióny eur a 20 %-ný podiel nových technológií.

Investičná pomoc môže dosahovať určené maximálne hodnoty, respektíve intenzitu investičnej pomoci (GGE) – podiel súčasnej hodnoty investičnej pomoci k súčasnej hodnote oprávnených nákladov. V jednotlivých regiónoch nemôže intenzita investičnej pomoci presiahnuť stanovené hodnoty, a to 25% na západnom Slovensku (s vylúčením Bratislavského samosprávneho kraja) a 35% na strednom a východnom Slovensku. Medzi formy investičnej pomoci patria dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podľa Správy o čerpaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov a investičnej pomoci z roka 2011 podporila vláda SR takouto dotáciou 40 investičných projektov, pričom najviac ich bolo v Košickom kraji (13 investičných projektov) a v Nitrianskom kraji (7 investičných projektov).

Ďalšou formou pomoci sú úľavy na dani z príjmu. V období 2002—2015 predstavovali až 45% štátnej pomoci a boli schválené pre 89 investičných projektov v celkovej výške vyše 430 miliónov eur, pričom najviac projektov podporila v Trenčianskom kraji (19 investičných projektov), či v Košickom kraji (22 investičných projektov).

Treťou formou pomoci je príspevok na vytvorenie nových pracovných miest. V roku 2011 bola pomoc schválená pre 44 investičných projektov, pričom najviac ich bolo schválených v Košickom kraji (11 projektov) a v Nitrianskom kraji (8 projektov). Poslednou formou investičnej pomoci je prevod nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku.

V nasledujúcich rokoch sa očakáva výstavba automobilového výrobného podniku Jaguar Land Rover Slovakia v Nitrianskom kraji či rozšírenie technologického centra pre vývoj interiérových komponentov do automobilov Yanfeng Slovakia Automotive v Trenčianskom kraji, ktorým bola schválená investičná pomoc.