Odborné články

Zmeny v elektronickom doručovaní podaní daňovému úradu

Od 1. januára 2018 účinný zákon o správe daní rozširuje okruh daňových subjektov, ktoré majú povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane. V súčasnej dobe sú povinní elektronicky doručovať podania daňovému úradu všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH. Tieto daňové subjekty musia elektronicky podávať dokumenty súvisiace s agendou DPH ako daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz, ale aj ďalšie podania najmä daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, účtovnú závierku, či prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Elektronické doručovanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy Slovenskej republiky na stránke www.financnasprava.sk.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri budú od 1. januára 2018 povinné podávať daňovému úradu podania iba elektronickou formou. Každá spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, či európska spoločnosť si bude musieť dovtedy vybaviť elektronickú komunikáciu so správcom dane alebo na elektronické doručovanie splnomocniť iný subjekt. Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe, len ak má podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní, ktorú je možné uzatvoriť len do 31. decembra 2017. Ak dohodu uzatvoriť nestihnú, od 1. januára 2018 budú všetky daňové subjekty môcť komunikovať s finančnou správou iba prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), alebo eID karty (občiansky preukaz s čipom).

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a zároveň je registrovaná pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov (má pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ), bude mať povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu od 1. júla 2018. Uvedené sa týka napríklad živnostníkov, advokátov, notárov, lekárov, audítorov, daňových poradcov, tlmočníkov, znalcov, architektov. Elektronicky komunikovať nebudú musieť prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Keďže je elektronická komunikácia povinná od 1. júla 2018, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 môžu podať vyššie uvedené fyzické osoby do 30. júna 2018 stále aj v klasickej neelektronickej forme.

Agile & Clever TAX s.r.o.

Odborný článok spracoval daňový špecialista Agile & Clever TAX s.r.o. / Rázusova 49, Košice / tax@agileclever.sk

Pridať komentár

Kliknite tu pre pridanie komentára

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *