Odborné články

Potreba medzinárodnej spolupráce v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Sieťovanie je základný princíp spolupráce na mezinárodnej úrovni. Zdieľanie skúseností, spolupráca na projektoch, výmena členov tímu, dobrovoľníctvo, rezidencie či možnosti kolektívneho vyjednávania podmienok pre sektor sú výhodami, ktoré medzinárodné siete prinášajú pre svojich členov.

Význam sietí v Európe je v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu priamo deklarovný v programových dokumentoch alebo nástrojoch, ktoré EU používa na stimulovanie medzinárodnej spolupráce. V rámci programu Kreatívna Európa existuje napríklad priama podpora sietí v podobe operačných grantov na štvorročné obdobie v programe Networks. Kreatívna Európa však podporuje myšlienku medzinárodnej, transeurópskej spolupráce kooperačným programom či platformami, kde základnou podmienkou úspešnosti projektu je definované medzinárodné partnerstvo. Takáto podmienka existuje vo väčšine grantových programov a podporných schém, ktoré EU poskytuje, či už v oblasti vzdelávania, podpory podnikania, mobility, alebo výskumu a vývoja.

Preto patriť do siete a mať k dispozícii partnerov, ktorí sú preverení spoluprácou je veľmi silný predpoklad pre úspešné fungovanie a čerpanie možností z EU grantových schém. V oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu pôsobí v Európe niekoľko sietí, ktoré združujú od organizácií cez kultúrne centrá až po individuálnych umelcov a tvorcov množstvo kreatívneho potenciálu. Nie všetky sú však rovnako aktívne a relevantné. Ako pozitívne príklady uvádzame niektoré medzinárodné siete kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Trans Europe Halles (TEH)

Trans Europe Halles je network európskych nezávislých kultúrnych centier, ktorý bol založený v roku 1983 aktivistami a umelcami, ktorí videli význam v zmene funkčného využitia starej industriálnej infraštruktúry a priniesli do hál fabrík, skladov a iných priemyselných budov umenie, kultúru, aktivity pre komunity. V súčasnosti združuje 90 nezávislých kultúrnych centier.

Misiou TEH je posilňovať trvaloudržatelný rozvoj mimovládnych a nezávislych kultúrnych centier a podporovať vznik nových iniciatív ich spájaním, podporovaním a prezentáciou.

TEH podporuje a facilituje medzinárodnú spoluprácu, poskytuje možnosti vzdelávania a vzájomného zdieľania. Propaguje spôsoby fungovania a význam hodnôt, ktoré pre spoločnosť má umenie a kultúra.

Základnými cieľmi TEH sú

  1. vybudovanie silnej štruktúry pre výmenu a spoluprácu členov jednotlivých organizácií
  2. presadzovať dôležitosť a hodnoty kultúrnych centier založený umelcami alebo aktívnymi občanmi na princípe priestoru pre voľnú tvorbu
  3. spraviť z TEH vedúcu organizáciu pre profesionálny rozvoj a medzinárodnú výmenu v kultúrnom sektore.
  4. vytvoriť z TEH živú referenciu pre nezávislé kultúrne centrá v medzinárodnom kontexte

Na to, aby TEH tieto ciele dosiahlo, organizuje dve medzinárodné stretnutia každý rok, koordinuje medzinárodné projekty, poskytuje konzultácie pre verejné, ale aj súkromné inštitúcie a aktívne sa zapája do tvorby kultúrnych politík.

TEH realizuje aj veľa výskumných projektov, ktoré sú zamerané na fungovanie kultúrnych centier mapujúcich taktiež celý ekosystém s tým spojený. Za posledné obdobie prebehol najzaujímavejší výskum v nastavovaní biznis model inovácií a v samotnom mappingu kultúrych centier v Európskej únii.

 

European Creative Business Network (ECBN)

European Creative Business Network je sieť sprostredkujúcich organizácií, agentúr, štátnych, mestských alebo regionálnych neziskových organizácií, ktorých cieľom je podporovať kultúrny a kreatívny priemysel.

ECBN vzniklo v roku 2011 ako dedičstvo projektu RUHR2010 a jeho presahov do medzinárodnej spolupráce. V Európe je tento network prvým svojho druhu spájajúcim podporné organizácie, ktoré multiplikujú dosah na sektor priamo vo svojich krajinách. Spája 41 členov z 19 krajín.

Cieľom siete je napomáhať jednotnému európskemu trhu pre kreatívny priemysel, podporovať svojich členov prístupom k informáciám, stretnutiami, obchodnými misiami, výmenou skúseností, lobbingom na Európskej úrovni v prospech kreatívneho sektoru.

ECBN svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu know-how v oblasti politík na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Rovnako je súčasťou medzinárodných projektov, kde pôsobí v úlohe diseminátora výsledkov a aktivít, venuje sa advokácii na národných úrovniach i v európskom kontexte.

 

IETM

Je špecializovaná sieť divadiel a organizácií v performatívnom umení. Tento network je pozitívny príklad dlhodobo fungujúceho networku s veľkou členskou základňou a úzkym profilom. Pokrýva viac ako päťsto organizácií z päťdesiatich krajín sveta, ktoré spolupracujú na poli súčasného divadla, tanca, nového cirkusu, interdisciplinárnych live predstaveniach či nových médií. Členskú základňu tvoria najmä fesivaly, divadlá, producenti, výskumné spoločnosti, univerzity a inštitúcie.

IETM vznilo v roku 1981 a neformálne stretnutie profesionálov v oblasti performing arts na Polverigi Festivale v Taliansku. Bolo to v čase, keď sa väčšina medzinárodnej spolupráce diala výlučne prostrednícvom vládnych organizácií prípadne medzivládnych inštitúcií a ich vzájomnej spolupráce.

Aktivity siete sa sústredia na podporu členov, realizáciu výskumných projektov, vydávanie publikácií či facilitovanie komunikácie

Misiou IETM je zasadzovať sa za hodnoty umenia a kultúry v stále sa meniacom svete, podporovať profesionálov v oblasti múzických umení cez prístup k medzinárodným kontaktom, poznaniu a dynamike výmeny, ktorú prostredníctvom svojich podujatí umožňuje.

 

N.I.C.E. – Network for Innovation and Creativity in Europe

Sieť N.I.C.E. – Network for Innovation and Creativity in Europe združuje stakeholdrov zo širokej oblasti kultúry a kreatívnych sektorov ako sú festivaly, inkubátory, co-workingové priestory, národné agentúry, kreatívne platformy, mestá, regióny, obchodné komory, univerzity či kultúrne inštitúcie ako divadlá alebo múzeá.

Cieľom siete je spojiť široké portfólio partnerov a umožniť tak diskusiu a napĺňanie potenciálu kultúry a kreativity pre inovácie, mestský rozvoj a hospodársky rast.

Nástroj, ktorý sieť používa a ktorý je výnimočný oproti ostatným sieťam je N.I.C.E. Award. Ocenenie vo viacerých kategóriach je udeľované každoročne od roku 2014. Atraktivitu a úspech siete podčiarkuje aj množstvo projektov, ktoré sa do sútaže zapájajú. V roku 2014 to bolo 108 projektov z 22 krajín a na shortlist desiatich projektov sa dostal aj projekt košických Kasární/Kulturparku. V roku 2015 to už bolo vyše 200 projektov a narastajúci trend potvrdil aj rok 2016, kedy zas mali Košice zastúpenie v hodnotiacej komisii.

O vysokom profile N.I.C.E. svedčia aj mená, ktoré za sieťou stoja, za všetky je dôležité spomenúť Charlesa Landryho jedného z významných advokátov idey Creative City.

Uviedli sme niekoľko príkladov sietí, ktoré fungujú na medzinárodnej úrovni a tým prinášajú svojim členom možnosti benefitovať z prenosu know-how, zapájania sa do medzinárodných projektov, získavania skúseností, výmeny zamestnancov, umelcov a projektov. Pridaná hodnota medzinárodnej spolupráce je pre každú organizáciu alebo jednotlivca iná. Je však jasné, že takáto forma spolupráce a fungovania umožňuje profesionálnejšie rásť, získavať skúsenosti omnoho rýchlejšie, učiť sa z chýb druhých a pomáhať si navzájom pri riešení problémov. Získať možnosť spoločne vystupovať na európskej alebo medzinárodnej úrovni a môcť tak ovplyvňovať alebo priamo definovať politiky, ktoré ďalšie obdobie budú ovplyvňovať smerovanie sektoru je jasný a zásadný benefit, ktorý siete a sieťovanie prinášajú.