Odborné články

Rozhodnutie o udelení pobytu

Príslušné orgány majú 90-dňovú lehotu na rozhodnutie o udelení, alebo zamietnutí pobytu na účel podnikania. Táto lehota sa počíta až od doručenia žiadosti na príslušné oddelenie cudzineckej polície, ktoré o nej bude rozhodovať. (Vzhľadom k tomu, že k otázkam prechodného pobytu sa vyjadrujú na základe dožiadania cudzineckej polície aj rôzne iné štátne orgány, orgány miestnej samosprávy a pod. niekedy sa stáva, že táto lehota nie je dodržaná. V takomto prípade zvyčajne cudzinecká polícia konanie preruší až kým jej nepríde rozhodnutie, resp. stanovisko daného orgánu.)

Po udelení prechodného pobytu na zemí Slovenskej republiky vyplývajú pre cudzinca aj ďalšie povinnosti, z ktorých vyberáme:

  • do 30 dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec doložiť potvrdenie o zdravotnom poistení na území Slovenskej republiky
  • do 30 dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte musí doložiť potvrdenie príslušného zdravotníckeho zariadenia o tom, že netrpí chorobou, ktorá by ohrozovala verejné zdravie na území Slovenskej republiky
  • do 60 dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte musí doložiť výpis z obchodného registra spoločnosti, alebo družstva, v mene ktorej bude konať, alebo výpis z obchodného registra podniku zahraničnej osoby, ak podniká na Slovensku ako živnostník.