Správy

Predstavujeme projekt Družba Slovensko – Ukrajina

Družba Slovensko – Ukrajina, nezisková organizácia bola založená v roku 2013 ako odpoveď na silnejúci dopyt pre  podporu obchodnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny. Iniciatíva stojaca za vznikom tejto organizácie pochádza zdola – priamo od podnikateľských subjektov, zamestnávateľov ich právnych zástupcov na oboch stranách hranice. Družba Slovensko – Ukrajina, n.o. požíva podporu mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a taktiež aj politickú podporu na ukrajinskej strane hraníc.
Projekt je taktiež podporený Generálnym konzulátom Ukrajiny so sídlom v Prešove a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve.

Ukrajina sa považuje za nášho dôležitého ekonomického partnera (tranzit energonosičov a dodávky komodít z oblasti surovinovej základne pre slovenské hospodárstvo). Napriek tomu, že je Ukrajina najväčší sused Slovenska, objem vzájomného obchodu je 4-krát menší ako s ostatnými susedmi (Maďarsko, Poľsko, Rakúsko) a až 10-krát menší ako je obchodná výmena medzi Českou republikou a Slovenskom.
Prírodné bohatstvo, kultúrna príbuznosť a vzájomná geografická previazanosť predstavuje hodnotný potenciál pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. Slovensko môže zohrávať kľúčovú úlohu pri premostení Ukrajiny do prostredia Európskej Únie.
Projekt je zameraný na budovanie Slovensko – Ukrajinskej cezhraničnej obchodnej a podnikateľskej spolupráce. Použité prvky projektu v pohraničnom regióne iniciujú k ambícii podnikať a obchodovať, následne poskytujú informačnú, právnu a technickú podporu pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu.
Pre zabezpečenie podpory bude v rámci organizácie vytvorený súbor vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov: Regionálna obchodná a priemyselná komora, Slovensko – Ukrajinský podnikateľský inkubátor, Rozhodcovský súd, Ukrajinsko – Slovenský podnikateľský portál a Slovensko – Ukrajinský družobný dom.
Pomocou týchto nástrojov Družba Slovensko – Ukrajina, n. o. priamo manažuje, iniciuje a podporuje vznik spolupráce medzi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a obchodnými spoločnosťami.
Stratégia podpory cezhraničných obchodných a podnikateľských aktivít je postavená na podpore servisnými službami, ktoré eliminujú náročnosť vstupu na trhy mimo európskeho prostredia. Pre slovenských podnikateľov predstavuje Ukrajina blízky trh, veľkosťou možného dopytu mnohonásobne prevyšujúci možnosti domáceho trhu. Pre Ukrajinu môže Slovensko predstavovať bránu do Európskeho priestoru.
Ciele
  • Sociálny a ekonomický rozvoj hraničného regiónu
  • Vytvorenie novej obchodnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu
  • Podpora existujúcej obchodnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu
  • Zvýšenie vzájomného porozumenia na oboch stranách hranice
  • Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a ostatnými relevantnými subjektmi
  • Zmiernenie bariér pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu
  • Vytváranie mechanizmov pre vytváranie individuálnych cezhraničných kontaktov a väzieb
  • Zhromažďovanie údajov o perspektívnych možnostiach spolupráce