Odborné články

Finančné zabezpečenie pobytu pri prechodnom pobyte na účely podnikania

Pri finančnom zabezpečení pobytu sa dokladuje dostatok finančných prostriedkov pre život na Slovensku a tiež pre podnikanie na území Slovenskej republiky. Opäť si to rozoberieme z pohľadu žiadateľ živnostník a žiadateľa štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Pri podnikaní formou živnosti je potrebné dokladovať nasledujúce sumy:

  • minimálne 12-násobok životného minima – čo predstavuje sumu minimálne 2377,08 EUR (12 x 198,09 – životné minimum). Táto sume dokladuje dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa cudzinec nestal záťažou pre sociálny systém Slovenskej republiky. Táto suma sa zvyčajne dokladuje potvrdením z banky o disponibilnom zostatku na účte, ktorý je vedený na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o pobyt. (Potvrdenie môže byť aj z banky v domovskom štáte, ale takéto potvrdenie potom musí byť preložené do slovenského jazyka prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky)
  • minimálne 20-násobok životného minima – čo predstavuje sumu minimálne 3 961,80 EUR (20 x 198,09 – životné minimum). Táto suma dokladuje dostatok finančných prostriedkov potrebných na vedenie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky. Táto suma sa rovnako dokladuje potvrdením o disponibilnom zostatku na účte, ktorý je vedený na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o pobyt. (Je dobré, ak je tento účet otvorený v banke na Slovensku už na základe skôr vydaného živnostenského oprávnenia)