Odborné články

Účel pobytu pri prechodnom pobyte na účely podnikania

Pri podnikaní formou živnosti sa účel pobytu môže dokladovať najmä predložením osvedčenia o živnostenskom oprávnení (Živnostenský list). živnosť ako taká je definovaná v zákone č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní. Živnosť sa zakladá ohlásením, ktoré sa vykonáva na miestne príslušnom okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania. Pri ohlasovaní živnosti cudzincom je potrebné okresnému úradu predložiť:

  • doklad totožnosti (doklad potvrdzujúci plnoletosť). V prípade cudzincov je to platný cestovný pas
  • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov domovského štátu). Tento doklad by mal byť overený príslušnými orgánmi pre použitie v zahraničí (apostille, vyššie overenie)
  • doklad potvrdzujúci odbornú spôsobilosť (ak sa ohlasuje viazaná, alebo remeselná živnosť)
  • doklad o oprávnení používať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania
  • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (v prípade ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti.

Okrem toho sa do žiadosti uvádzajú aj činnosti, ktoré budú premetom jeho podnikania. Je preto vhodné ak si tieto predmety činnosti určí vopred a overí, či nie sú remeselnou, alebo viazanou činnosťou. Ak je niektorí z nich viazanou, alebo remeselnou živosťou je nutné overiť si, či vzdelanie cudzinca zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť v zmysle platných právnych predpisov, alebo či sa nepožaduje uznanie vzdelania ministerstvom školstva, prípadne inými inštitúciami. Ak vzdelanie cudzinca nepostačuje ako doklad o odbornej spôsobilosti musí byť pre túto činnosť ustanovený zodpovedný zástupca.

Vzhľadom k tomu, že cudzinec je v zmysle právnych predpisov zahraničnou osobou je nutné, aby bol ustanovený aj vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým môže byť napríklad občan Slovenskej republiky, alebo osoba, ktorá ma povolený pobyt na území Slovenskej republiky (nie všetci občania s pobytom na území Slovenskej republiky môžu podnikať, a teda byť zapísaný ako vedúci podniku zahraničnej osoby).

Pri podnikaní ako štatutárny zástupca obchodnej spoločnosti, alebo družstva sa účel pobytu potvrdzuje v podstate dvomi spôsobmi. Prvým je doloženie podnikateľského plánu, ktorého forma je určená osobitnými predpismi. Tento podnikateľský plán sa potom zasiela na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje o tom, či podnikanie tejto soby bude prínosom pre ekonomiku Slovenskej republiky. Podnikateľský plán sa predkladá v prípade, ak bude cudzinec štatutárnym zástupcom spoločnosti (družstva), ktorá ešte nevznikla, a nie je zapísaná v obchodnom registri.

V prípade ak cudzinec bude pôsobiť ako štatutárny zástupca už existujúcej spoločnosti, resp. družstva, účel pobytu sa dokladuje výpisom z obchodného registra tohto subjektu.

Ďalším dokladom, ktorý sa predkladá pri podávaní žiadosti a ktorý potvrdzuje účel pobytu je dokument, ktorým je cudzinec ustanovený do funkcie štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti, alebo družstva (rozhodnutie valného zhromaždenia, zakladateľská listina, spoločenská zmluva).