Odborné články

Prechodný pobyt na účel podnikania

Podnikateľské prostredie na Slovensku je z hľadiska atraktívnosti zaraďované medzi jedno z najlepších v strednej a východnej Európe. Neplatí to len pre veľkých nadnárodných investorov, ale aj pre malé a stredné podnikanie. Geografická poloha, primerané daňové a odvodové zaťaženie, relatívny dostatok pracovnej sily, prístup štátnych a samosprávnych orgánov a rozvíjajúca sa dopravná infraštruktúra robia z tejto krajiny dobrý odrazový mostík nielen pre podnikanie v Európe, ale aj pre expanziu na východné trhy. Osobitné postavenie má východné Slovensko, ktoré svojou polohou tvorí akúsi prirodzenú bránu medzi Európou a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu.

Podnikanie cudzincov na Slovensku sa riadi rovnakými pravidlami ako podnikanie občanov Slovenskej republiky. Základnou podmienkou pre podnikanie cudzincov z tretích krajín (krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie) je získanie príslušného povolenia na prechodný pobyt.

V zmysle Zákona o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011 Z.z.) môže cudzinec na Slovensku podnikať ako živnostník, alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva. Prechodný pobyt na účel podnikania je možné získať až na tri roky. Rozhodnutie o období na ktoré je pobyt udelený je v kompetencii jednotlivých oddelení cudzineckej polície, ale zvyčajne je prvý pobyt na účel podnikania udeľovaný na obdobie dvoch rokov.

Pre získanie povolenia na účel podnikanie je v zásade potrebné dokladovanie štyroch základných skutočností. Sú to:

– účel pobytu

– finančné zabezpečenie pobytu

– zabezpečenie ubytovania

– bezúhonnosť.